Povolení k drcení a třídění odpadů


PŘIJÍMANÉ ODPADY K DRCENÍ

Kat. č. odpadu

Název druhu odpadu

Kategorie odpadu

16 11 02 Jiné vyzdívky na bázi uhlíku a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod 16 11 01 O
16 11 04 Jiné vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 03 O
16 11 04 Vyzdívky a žáruvzdorné materiály z metalurgických procesů neuvedené pod číslem 16 11 05 O
17 01 01 Beton O
17 01 02 Cihly O
17 01 03 Tašky a keramické výrobky O
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 O
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 O
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 O
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O